IVA MEN LEAGUE


best bloker (winning blocks / sets)
Page size
#8
SOKOLOV GENADI 0.99(76/77)
#1
#2
GVOZDEV ANDREY 0.88(69/78)
#4
BACHKALA SLAVA 0.75(66/88)
#5
GOTMAN ZIV 0.73(76/104)
#5
POYLOV VASILI 0.71(62/87)
#6
GENIS GUY 0.63(29/46)
#10
ZILKA YAKI 0.59(13/22)
#12
DADON YOHAI 0.52(54/103)
10°#9
CUK ANDELKO 0.47(47/99)